Al-Mizan

Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai

Cilt 4

Hzırlayan m.ipek

 

İÇİNDEKİLER


     Al-i Imran Suresi  ( 121-200. Ayetler)

 

121-129       130-138        139-148        149-155        156-164       165-171        172-175        176-180        181-189         190-199         200


     Nisa Suresi (1-76. Ayetler)

 

      2-6       7-10       11-14       15-16      17-18      19-22       23-28       29-30      31      32-35      36-42      43      44-58       59-70       71-76


Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

 

ÂL-İ İMRÂN SURESİNİN DEVAMI

 

  121-129.Ayetler

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................................6

" (Ayet:121) Hani Sen.....Erkenden Ailenden Çıkmıştın....................................."

" (A-121) Allah İşitendir , Bilendir...................................................................."

"(A-122) Hani sizden iki grup korkup..............................................................."

 "(A-123) Nitekim Bedir'de Allah sizi zafere ulaştırdı... ...................................."

"(A-124)Hani sen müminlere; '...size yetmez mi?' diyordun.............................."

"(A-125)Evet, eğer sabırlı olur ve (kötülüklerden) sakınırsanız.........................."

"(A-126)Allah bunu sırf size müjde olsun... diye yaptı......................................"

"(A-127)Kâfirlerin bir kısmını kessin veya onları perişan etsin.........................."

"(A-128)Bu konuda senin elinde bir şey yok......................................"

"(A-129)Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır........................"

 

Müminlerin Melekler Aracılığıyla Desteklenmesi Üzerine.......................................10

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................14

Uhud Savaşı Hakkında İnen Ayetlerin Kısımları....................................................22

 


 

  130-138. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................25

(A-130-1-2 ) "Ey müminler! Faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin................."

(A-133) "Rabbinizin mağfiretine ve genişliği gökler ile......................................"

(A-134)  "Onlar, bollukta da, darlıkta da (Allah için) mal................................."

(A-135-136) "Yine onlar, çirkin bir iş işlediklerinde..........................."

(A-137) "Sizden önce ilâhî yasaların değişmezliğini..........................."

(A-138) "Bu (Kur'an) insanlara yönelik bir açıklama.........................."

 

KUR'AN'IN EĞİTİM METODU VE İLİM İLE AMELİN

AYRILMAZLIĞI...............................................................................................26

Onlar İşledikleri Günahta Israr Etmezler..................................................................

Günahlarda Israr Etmenin Doğurduğu Sonuçlar.................................................... 30

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .........................................31

Cennet İle Cehennemin Nerede Yer Aldıklarıyla İlgili

Rivayet ve Açıklaması........................................................................................31

Tövbe ve Af ile İlgili  Rivayetler..........................................................................34

 


 

  139-148. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................39

(A-139 )   "Sakın gevşemeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer mümin...................."

(A-140)  "Eğer siz (Uhud'da) yara aldınızsa, onlar da benzeri............"

(A-141 )   "Bu, Allah'ın kimlerin mümin olduğunu belirlemesi ve...................."

(A-142 )   "Yoksa siz, Allah içinizdeki cihad edenleri ayırt etmeden................."

(A-143) "Sizler ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz........"

(A-144 ) "Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce........................."

(A-145 )  "Allah'ın izni olmaksızın hiçbir kimse ölmez....................................."

(A-146-7-8) ""Nice peygamberler var ki, çok sayıda kendilerini............"

 

Günlerin İnsanlar Arasında Dolaştırılmasının Anlamı .............................................41

Allah'ın Nesnelere Yönelik Bilgisi Nasıldır? ..........................................................42

İLÂHÎ İMTİHANIN MAHİYETİ.......................................................................45

Ku'ran'da Hidayetin Anlamı ...............................................................................45

Allah'ın İmtihanı İle İnsanların İmtihanı Arasındaki Fark........................................50

İmtihan Geleneğinin Sürekli Yürürlülükte Olan İlâhî Bir

Gelenek Olması Üzerine .....................................................................................51

İmtihan Sonucu Kâfir İle Müminin Arındırılması Nasıl Olur?...................................52

Şükrün ve Küfrün Kur'an'daki Anlamı .................................................................55

Şükrün Ancak İhlâsla Gerçekleşmesi Üzerine .......................................................56

 


 

  149-155.Ayetler.............................................................................................

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................62

(A-149) "Ey müminler! Eğer kâfirlere itaat ederseniz......................................."

(A-150) "Oysa sizin mevlânız Allah'tır.............................................."

(A-151) "Biz kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar...................."

(A-152) "Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hani........................................"

(A-153) "Hani Peygamber sizi arkanızdan çağırırken hiç................................."

(A-154) "Sonra da kederin arkasından Allah üzerinize, içinizden....................."

(A-155) "İki topluluğun karşılaştığı gün savaştan geri......................................"

 

Uhud Günü Savaştan Kaçanların İki Niteliği Üzerine ...........................................68

Sebep-Sonuç Yasasının Genel Olup İyi-Kötü Herkesi

Kapsaması Üzerine ..........................................................................................70

Yüce Allah'ın Uhud Günü Müminlere Yönelik Affının Farklı

Olması Üzerine ................................................................................................74

AFFIN VE MAĞFİRETİN KUR'AN'DAKİ ANLAMI ........................................75

Af ve Mağfiretin Tekvinî, Teşriî, Dünyevî ve Uhrevî

Sonuçlarla Bağlantılı Olması Üzerine ..................................................................76

 


 

 

    156-164.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................80

(A-156) "Ey müminler... kâfirler gibi olmayın................................................."

(A-157) "Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'tan...................."

(A-158) "Hiç şüphesiz ölseniz de, öldürülseniz de, Allah.................................."

(A-159) "Allah'tan gelen bir merhamet sayesinde onlara................................."

(A-160) "Eğer Allah size yardım ederse, sizi hiç................................."

(A-161) "Hiçbir peygambere hıyanet etmek yakışmaz......................."

(A-162-3) "Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına................."

(A-164) "Allah müminlere kendilerinden bir peygamber................................"

 

Peygamberin Müminlerle istişare Etmesinin Sınırları ...........................................83

 

 


 

  165-171.Ayetler

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................87

(A-165) "(Bedir Savaşında) iki katını (düşmanın) başına.................................."

(A-166-7) "İki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelenler............................."

(A-168) "Onlar (evlerinde) oturup, (savaşta şehit düşen) kardeşleri hakkında.."

(A-169) "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma....................................."

(A-170) "Öyle ki onlar Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine...................."

(A-171) "Onlar, Allah'tan gelen nimet ve keremin... sevinci............................."

 

Dünyadaki Seçkin Müminlerin Haberlerinin Şehitlere

Ulaşması Üzerine ............................................................................................91

Korku İle Üzüntünün Farkı ..............................................................................92

 

 


 

 

  172-175. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................94

(A-172) "Yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamberin............................"

(A-173) "Onlar öyle kimselerdir ki, insanlar kendilerine.................................."

(A-174) "Bunun üzerine kendilerinine hiç bir keder dokunmaksızın...."

(A-175) "İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur.................................."

 

TEVEKKÜL HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ ........................................................98

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI........................................99

Uhud Savaşında Sebat Gösterenler ve Kaçanlar ................................................103

TARİHÎ İNCELEME .....................................................................................111

 


 

  176-180. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................115

(A-176-7) "Küfre doğru yarışarak gidenler seni üzmesin.................................."

(A-178) "İnkâr edenler sanmasınlar ki............................................................."

(A-179) "Allah, müminleri şu bulunduğunuz durumda bırakacak...................."

(A-180) "Allah'ın kereminden kendilerine verdiklerini....................................."

 

Yüce Allah'ın Kâfirleri İsridrac Yolu İle Günaha Sevk

Etmesi Üzerine ...............................................................................................117

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................119

Ölümün Mümin ve Kâfir İçin Hayırlı Olmasının Anlamı .....................................119

 


 

 

  181-189. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................123

(A-181) "Andolsun ki; "Allah fakir, biz ise zenginiz" diyenlerin......................"

(A-182) "Bu (azap), kendi ellerinizle yaptıklarınızın........................................."

(A-183) "Onlar ki; "Allah bize... emretti.........................................................."

(A-184) "Eğer seni yalanladılar ise, senden önce nice......................................."

(A-185)  "Herkes ölümü tadacaktır.................................................................."

(A-186) "Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda.............................."

(A-187) "Hani Allah... söz almıştı...................................................................."

(A-188-9) "Yaptıkları (malları) ile sevinenler... sanmasınlar............................ "

 

"Allah Fakir, Biz İse Zenginiz." İfadesnin Anlamı ..............................................123

Berzah Âleminin Varlığına Bir Delil .................................................................125

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................126

 


 

  190-199. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................130

(A-190) "Göklerin ve yeryüzünün yaratılışında................................................."

(A-191) "Onlar ayakta iken, otururken... Allah'ı anlarlar................................."

(A-192)  "Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe atarsan.................................."

(A-193-4) "Ey Rabbimiz! Gerçekten de biz... bir davetçiyi duyduk .................."

(A-195) "Rableri de onlara cevap verdi ki........................................................."

(A-196-7) "Kâfirlerin diyar diyar gezip dolaşmaları sakın seni.........................."

(A-198) "Fakat Rablerinden korkanlar için......................................................."

(A-199) "Hiç şüphesiz kitap ehlinden, Allah'a, hem size indirilene...................."

 

"Batıl" Kelimesinin Anlamı ...............................................................................131

"Hicret"in Anlam Olarak Genel Kapsamlı Olması Üzerine....................................133

FELSEFİ BİR İNCELEME VE KARŞILAŞTIRMA...........................................134

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......................................126

 


 

 

  200.Ayet

 AYETİN AÇIKLAMASI .............................................................................137

(A-200) "Ey inananlar! Sabredin; (düşman karşısında) topluca sebat ............."

 

İSLÂM'DA TOPLUM VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER ....................................138

1- İnsan ve Toplum .......................................................................................138

2- İnsan ve Toplumdaki Gelişimi ....................................................................138

Toplumsallaşmaya İlk Davet Edenin Peygamberler

Olması Üzerine ..............................................................................................139

3- İslâm'ın Topluma Yönelik İlgisi ...................................................................141

4- İslâm açısından Fert ve Toplum İlişkisi.........................................................143

Kur'an'ın Fertlerle İlgilendiği Kadar Tolumlarla da

İlgilenmesi Üzerine..........................................................................................145

5- İslâm'ın Toplumsal Sistemi Uygulanabilir ve Kalıcı mı? ..................................147

Şarklı Araştırmacıların Gönüllerinde Yatan Hayel! .............................................147

İnsanlığın Mevcut Şartlarına Uygun Olmayan Bir Sistem,

Geçersiz midir? .............................................................................................149

İslâm; Çağdaş Gelişmenin Ana Faktörünün Kaynağı .........................................150

İslâm, İnsanları Mutluluğa Yöneltmeye Elverişli midir? .....................................150

İslâm'ın Prensibi İle Çağdaş Uygarlığın Prensibi

Arasındaki Fark .............................................................................................151

Mevcut Batı Uygarlığının Eski Putperestlik Sistemlerinin

Karması Olması Üzerine .................................................................................153

Batı Uygarlığının İçi ve Dışı ............................................................................159

6- İslâm Toplumunun Oluşumu ve Yaşaması Neye Dayanır?..............................160

Batı Uygarlığında Ahlâkî Erdemleri Elde Etmenin

Mümkün Olmaması Üzerine ...........................................................................165

7- Akıl Mantığı ve Duygu Mantığı ...................................................................167

8- Ödülü Allah'tan Beklemenin ve Diğerlerine Önem

Vermemenin Anlamı ......................................................................................170

9- İslâm'da Özgürlüğün Anlamı .......................................................................172

10- İslâm Toplumunda Değişme ve Tekâmülün Yolu .......................................174

11- İslâm Kanunları Bugünkü Hayatı Mutlu Edebilir mi? ..................................178

12- İslâm Toplumunun Önderi ve Tutumu ......................................................180

13- İslâm Devletinin Sınırı, İtibarî ve Coğrafî Sınırlarla

Değil; İnançla Belirlenir .................................................................................184

14- İslâm'ın Her Yönüyle Toplumsal Oluşu .....................................................186

15- Hak Dinin Dünyaya Egemenliği ve Sonucun Takvaya

Ait Oluşu ......................................................................................................193

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ............................................195

 


 

 

NİSÂ SÛRESİ

 

  1.Ayet

AYETİN AÇIKLAMASI ...............................................................................199

(A-1) Ey insanlar! Rabbinizden korkup-sakının ki O, sizi tek bir nefisten yarattı....................."

 

İnsanın Ürediği Tek Nefis ve Eşi Kimlerdir? ......................................................200

İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN ...................................................206

ŞİMDİKİ KUŞAK, HZ. ÂDEM VE EŞİ ...........................................................208

İNSANIN BAĞIMSIZ BİR TÜR OLMASI, TEKÂMÜL

YOLUYLA AYRI TÜRDEN OLUŞMAMASI ÜZERİNE ..................................211

İKİNCİ KUŞAK İNSANIN ÜREMESİ .............................................................213

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......................................215

Bu Âlemden Başka Âlemler de Yaratılmış mıdır? ...............................................215

 


 

 

  2-6.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................222

(A-2) "Yetimlere mallarını verin... çünkü bu, büyük bir günahtır......................"

(A-3) "Yetimler hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden.........................."

(A-4) "Kadınların mehirlerini (Allah tarafından) bir bağış ..............................."

(A-5) "Allah'ın sizin için geçim kaynağı ve yaşayış vesilesi................................"

(A-6) "Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin.................................."

 

ESKİ CAHİLİYE DÖNEMİ ............................................................................223

Cahiliye Devrindeki Arapların Sosyal Durumu ...................................................224

Cahiliye Devrindeki Diğer Toplumların Sosyal Durumu ......................................226

İSLÂM'A ÇAĞRININ ORTAYA ÇIKIŞI .........................................................227

İslâm Çağrısındaki Tedricîliğin Sebepleri ...........................................................229

Toplumda Adaleti Yerleştirip Zulmü Ortadan Kaldırmanın

Yolları Nelerdir? .............................................................................................238

Yetimleri Yönetmekle İlgili Ayetlerin Tefsiri ......................................................240

İSLÂM VE TOPLUMSAL MÜLKİYET .........................................................249

Malî Tasarruflarda Bulûğ Çağına Ermenin Yanı Sıra

Olgunlaşmanın da Şart Olması Üzerine .............................................................251

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................254

Kıskançlık Üzerine .........................................................................................255

ÜÇ BÖLÜMDE İLMÎ ARAŞTIRMA ..............................................................260

1- Nikâh,Tabiat Amaçlarından Biri ...................................................................260

Cinsel Özgürlüğün Tabiat Geleneğine Aykırı Oluşu ............................................261

2- Erkeğin Dişiye Üstünlüğü ...........................................................................264

3- Çok Kadınla Evlilik ....................................................................................265

Çok Evlilik Hükmüne Karşı Yapılan Dört Eleştiri ve 

Cevapları ......................................................................................................266

PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİKLERİ İLE İLGİLİ BAŞKA

BİR İLMÎ ARAŞTIRMA ...............................................................................279

 


 

 

  7-10.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................284

(A-7) "Ana-babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkeklere................."

(A-8) "Miras taksiminde (mirastan payı olmayan fakir), yakınlar , yetimler....."

(A-9) "Kendileri, geriye zayıf çocuklar bırakmış oldukları................................"

(A-10) "Şüphesiz, haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler..............................."

 

DAVRANIŞLARIN SAHİBİNE DÖNÜK SONUÇLARI ...................................289

İnsanın Başkalarına Karşı Yaptığı Hareketi Kendisi İçin de

Beğenmesinin Kaçınılmaz Olması .....................................................................291

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................292

 


 

  11-14.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................297

(A-11) "Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder............................."

(A-12) "Yaptıkları vasiyet ve borç düşüldükten sonra, eşlerinizin......................"

(A-13-4) "İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır... onun için alçaltıcı bir....................."

 

"Erkeğin Payı, İki Kızın Payı Kadardır" Ayetindeki

İnceliklerin Açıklaması......................................................................................297

Mirasla İlgili Hükümlerin, Fıtrata ve Tekvinî Yasalara

Dayalı Olması Üzerine .....................................................................................302

Miras Bırakma Hususunda Peygamberle Diğer İnsanlar

Arasında Hiçbir Farkın Olmaması .....................................................................303

MİRASLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA .........................................................306

Erkek ve Kadının Mirasta Farklı Hisseler Almalarının

Hikmeti .........................................................................................................309

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................312

BİRKAÇ BÖLÜMDE İLMÎ İNCELEME ........................................................320

1- Mirasın Ortaya Çıkışı ..................................................................................320

2- Mirasın Tedricî Değişimi .............................................................................321

3- Uygar Milletlerde Miras ..............................................................................322

4- Bu Ortamda İslâm Ne Yaptı? ......................................................................325

5- İslâm'a Göre Kadınların ve Yetimlerin Durumu ............................................328

6- Yeni Miras Kanunları .................................................................................331

7- Miras Sistemlerinin Karşılaştırılması .............................................................333

8- Vasiyet ......................................................................................................333

 


 

  15-16. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................335

(A-15) "Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört......................."

(A-16) "İçinizden fuhuş yapan iki tarafa (erkek ve kadına) eziyet..................."

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................................339

 


 

 

 17-18. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................340

(A-17) "Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak....................................."

(A-18) "İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar......................................."

 

Allah'ın Kuluna Tövbe Edip Dönmesinin Çeşitleri, Anlamı...................................341

Tövbenin Kabul Olmasının Ancak Bilgisizlikle Kötülük

Yapanlar Hakkında Geçerli Sayılmasının Anlamı ................................................343

Bütün Günahların Cehaletten Kaynaklanması ....................................................344

Kimlerin Tövbesi Kabul Olmaz ........................................................................347

TÖVBE HAKKINDA .....................................................................................350

Tövbenin Masum ve Mukarreb İnsanların Hakkında da

Geçerli Olması ................................................................................................352

Yüce Allah Tövbeleri Kabul Etmeye Mecbur mudur? ........................................353

Firavun'un Tövbesi İle İlgili Tuhaf Bir Söz! ......................................................354

Tövbenin Yasallaşmasının Gerçeği Nedir? ........................................................356

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................359

 


 

  19-22.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................364

(A-19) "Ey inananlar! Kadınların mallarını zorla miras almanız......................"

(A-20) "Eğer bir eşinizi bırakıp yerine başka bir eş almak................................"

(A-21-2) "Onu nasıl geri alırsınız, oysaki sizler birbirinizle..............................."

 

Kadınları Zorla Miras Almanın Anlamı ..............................................................364

Erkeklerin Kadınlarla İyi Geçinmesinin Anlamı ..................................................366

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................370

 


 

  23-28.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................................377

(A-23) "Size (şunlar) haram kılınmıştır: Analarınız, kızlarınız............................"

(A-24) "Sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlar da............................."

(A-25) "İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye (malî açıdan ) gücü............"

(A-26) "Allah size (hükümleri) açıklamak ve sizi, sizden önceki.........................."

(A-27) "Allah... rahmetiyle dönüp tövbelerinizi kabul etmek..............................."

(A-28) "Allah sizden hafifletmek ister; (çünkü) insan zayıf.................................."

 

Evlenilmesi Yasak Olan Kadınlar Hangileridir? ....................................................377

"İhsân" Kelimesinin Anlamı ...............................................................................386

24. Ayetteki "Femestemta'tum..." İfadesinin Müt'a Nikâhı

Hakkında İnmesiyle İlgili Açıklama .....................................................................389

Müt'a Nikâhı Ayet Veya Sünnetle Neshedilmiş midir? ..........................................392

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........................................404

YİNE HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMA (Müt'a Nikâhı

İle İlgili) ..........................................................................................................413

Müt'a Ayetinin "İla Acelin Musemma" Yani "Belirli Bir

Süreye Kadar" Şeklinde Olduğunu Bildiren Rivayetler .........................................415

Müt'a Ayetinin Ayetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden

Örnekler .........................................................................................................416

Müt'a Ayetinin Sünnetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden

Örnekler .........................................................................................................417

Sahabe ve Müfessir Olan Tabiinden Müt'anın Caiz Olduğunu

Savunanların Görüşünü Bildiren Hadislerden Örnekler ........................................419

Ömer'in Müt'ayı Yasakladığını İfade Eden Rivayetlerden

Örnekler...........................................................................................................421

MÜT'A RİVAYETLERİNE İLİŞKİN İNCELEME ............................................426

Bir Tefsircinin Müt'a Nikâhı Hakkındaki Eleştirileri ve

Cevabı ...........................................................................................................427

Ehl-i Sünnete Göre Müt'a Nikâhının Haram Oluşunun

Dayanakları ....................................................................................................441

İLMÎ İNCELEME ..........................................................................................443

BAŞKA BİR İLMÎ İNCELEME .......................................................................446

 


 

 

   29-30. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................451

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................458

 


 

 

   31. Ayet

AYETİN AÇIKLAMASI ...............................................................................461

(A-31) "Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden................................."

BÜYÜK VE KÜÇÜK GÜNAHLAR VE GÜNAHLARIN

BAĞIŞLANMASI ÜZERİNE .........................................................................462

Kur'an'da "Seyyiat=Kötülükler" Kelimesinin Anlamı .........................................462

Bir Günahın Büyüklüğü Nereden Anlaşılır? ......................................................465

Büyük ve Küçük Günahların Tanımıyla İlgili Görüşler ve

Değerlendirilmeleri .........................................................................................465

Bu Konuda Gazalî'nin Görüşü ve Değerlendirilmesi ..........................................469

Kişiliklerin Bir İnsanda Eşleşmesi ve Uzlaşması Üzerine ................................... 472

İyiliklerle Kötülükler Birbirlerini Yok Edebilirler mi?..........................................474

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ............................................476

 


 

  32-35.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................... ..........................482

(A-32) "Allah'ın, kendisiyle bazılarınızı bazılarınızdan üstün..........................."

(A-33) "(Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın...................................."

(A-34) "Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer kısmından üstün......................"

(A-35) "Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız......................."

 

BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE ..............................................................487

"Mevali" Kelimesinin Anlamı ..........................................................................489

ERKEKLERİN KADINLARI YÖNETMELERİNİN

ANLAMI......................................................................................................497

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................................499

İslâm'a Göre Kadın İçin En İyi Hayat Biçimi ....................................................505

 


 

  36-42.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................509

(A-36) "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın........................"

(A-37) "Bunlar cimrilik ederler, insanlara da cimriliği......................................."

(A-38) "Bunlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye verirler.........................."

(A-39) "Ne olurdu sanki! Allah'a ve ahiret gününe inansalardı.........................."

(A-40) "Allah hiç şüphesiz bir zerre ağırlığınca bile haksızlık etmez.................."

(A-41) "Her bir ümmetten şahit getirdiğimiz... zaman, (hâlleri) nice olacak!....."

(A-42) "O gün kâfir olanlarla Peygambere karşı gelenler................................. "

 

Amelî Tevhidin Anlamı ....................................................................................509

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......................................515

 


 

  43.Ayet

AYETİN AÇIKLAMASI ................................................................................517

(A-43) "Ey inananlar! Ne söylediğinizi bilmeniz için, sarhoşken namaza............"

Şarabın Tedricî Şekilde Haram Oluşu Üzerine ...................................................517

Kur'an Ayetleri Arasındaki Bağlılık ve İnsicam ...................................................518

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..............................................520

 


 

  44-58.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................525

(A-44-5) "Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun?.................."

(A-46) "Yahudi olan kimselerden öyleleri vardır ki, sözleri yerlerinden..............."

(A-47) "Ey kendilerine kitap verilenler!... indirdiğimize (Kur'a-n'a) inanın........."

(A-48) "Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan........................."

(A-49) "Kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi?............................................"

(A-50) "Bak nasıl Allah'a karşı yalan uyduruyorlar............................................"

(A-51-2) "Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor............................."

(A-53) "Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var?.........................................."

(A-54) "Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara verdiği........................."

(A-55) "Onlardan kimi ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi............................"

(A-56-7) "Hiç şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri................................"

(A-58) "Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve................................"

 

"Sözleri Yerlerinden Değiştirirler" İfadesinin Anlamı .............................................527

"Artık Pek Az Bir Kısmı hariç, İman Etmezler" İfadesinin

Açıklaması .......................................................................................................529

"Allah Kendisine Ortak Koşulmasını Bağışlamaz; Bundan

Başkasını Dilediği Kimse İçin Bağışlar" Ayetinin Anlamı ......................................535

Kişinin Kendisine Güvenmesi İnsana Özgü Bir Fazilet mi?....................................542

Ayette Geçen "Nas=İnsanlar" ve "Âl-i İbrahim" Kimlerdir?...................................545

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........................................549

Vahşi'nin ve Dostlarının Müslümanlığa Geçmesiyle İlgili

Aktarılan Rivayetin Uydurma Olması Üzerine .....................................................552

 


 

 

  59-70.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................................563

(A-59) "Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre...."

(A-60) "Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını......................................"

(A-61) "Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve Resule gelin" denildiği zaman.............."

(A-62) "Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felâket.................................."

(A-63) "Onlar, Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir.................................."

(A-64) "Biz her peygamberi, Allah'ın izni ile, kendisine itaat..............................."

(A-65) "Hayır, Rabbine andolsun ki... seni hakem kılıp......................................."

(A-66) "Eğer biz... bunu onlara farz etmiş olsaydık, içlerinden............................"

(A-67) "O zaman onlara katımızdan büyük bir mükâfat....................................."

(A-68) "Ve onları dosdoğru yola iletirdik............................................................"

(A-69) "Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse... ve ne de güzel..............................."

(A-70) "Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter......................................."

 

"Allah'a İtaat Edin. Peygambere ve Sizden Olan Ululemre

de İtaat Edin" Ayetinin Tefsiri ............................................................................564

Ayette "İtaat Edin" Emrinin Tekrarlanmasını Gerektiren

Sebep Nedir? ...................................................................................................565

RESULULLAH İLE ULULEMRİN MASUM OLMASI

ÜZERİNE .......................................................................................................567

ULULEMRİN KİMLER OLDUĞU ÜZERİNE ..................................................571

Ululemr, Ehl-i Hal ve Akd Olabilir mi? ...............................................................573

Fahr-i Razi'nin Ululemrin Kimler Olduğu Hakkındaki

Görüşü ve Cevabı  A.......B...............................................................................577

ULULEMRİN EHL-İ BEYT İMAMLARI OLMASI YOLUN-

DAKİ TEFSİRE YAPILAN İTİRAZLAR VE CEVAPLARI................................582

"Eğer Bir Hususta Anlaşmazlığa Düşerseniz, Onu Allah'a

ve Resul'e Götürün" Ayetinin Anlamı ................................................................586

"Sıddîkler" Kelimesinin Anlamı .........................................................................595

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......................................597

 


 

  71-76.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................................608

Cihat Görevini Ağırdan Alanların Ashaptan Oluşan

Müslümanlardan Olduğu Üzerine ........................................................................610

GAYRET VE TAASSUP HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ ........................................615

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .........................................617

 

 


 

Hamd Alemlerin Rabb'i Olan Allaha'dır.

Dualarınızı Bekliyoruz:)

Hazırlayan: m.ipek

Lütfen hataları Bildiriniz

shiatime@myiris.com

http://nehculbelaga.tripod.com

http://shiatime.tripod.com